Defecte d’exfoliació

Mitjançà l’anàlisi de dades amb Rapidminer i la representació gràfica dels diferents escenaris amb Tableau s’acoten les causes d’un defecte superficial produït en el procés de llaminat.