Traçabilitat en el model IRB

Liberbankva adquirir la solució PowerCenter d’Informàtica per facilitar el llinatge de les dades en la construcció del model IRB.  D’aquesta forma es poden generar totes les dades requerides per la gestió de riscos pel Banc d’Espanya amb la capacitat d’analitzar tot el flux d’origen, o traçabilitat, dels mateixos.