ServiceNow

Gestió integral dels Serveis interns amb cost reduït d’infraestructura

Plataforma cloud de gestió de serveis fiable i flexible

Les implantacions d’infraestructures service desk existents estan basades en paradigmes estàtics amb major o menor capacitat de configuració però restringides, en concepte, a un model de Servei IT anterior a l’adopció de models Cloud i híbrids.

L’evolució dels esmentats sistemes es lenta i en general és un procés d’apedaçar  que no permet enfocar-se en la seva verdadera utilitat: donar transparència i unificar la gestió dels serveis interns. En molts casos els service desk estan concebuts per la gestió d’IT i les relacions i dependències amb altres serveis interns nos estan contemplats correctament.

ServiceNow s’enfoca en la capacitat d’evolució, en la fiabilitat i en la seguretat de les dades.

Al seva flexibilitat permet modelar processos no tan sols TIC si no de qualsevol departament d’una organització.  ServiceNow substitueix moltes petites aplicacions antiquades que modelen serveis ultra-específics, normalitzant les comunicacions.

La plataforma Cloud de Service Now compte amb múltiples Data Centers amb un grau de replicació entre ells de més del doble d’altres plataformes Cloud punteres.  Garantitzant la més alta continuïtat del servei actualment.

La seguretat de la informació està garantida amb les filosofies i medis correctes, partint d’entorns virtuals independents fins arribar comunicacions amb encriptació end to end.

ServiceNow proporciona la plataforma en la que modelar y evolucionar los processos per un millor rendiment de l’organització, un millor aprofitament dels recursos i una gestió central complerta.

Plataforma cloud de gestió de serveis fiable i flexible

Per organitzacions que busquen flexibilitat i evolució en els seus processos

ServiceNow permet el modelat i seguiment dels processos

Disciplina corporativa: les comunicacions es centralitzen i uniformitzen, s’eliminen repeticions, dreceres i desequilibris en la prestació del servei
Registre únic: Totes les peticions i tots els esforços registrats en un únic lloc i monitoritzats
Costos cloud: Els costos són operatius no són d’infraestructures, no hi ha temps d’adaptació o noves inversions en infraestructura en cas d’ampliar l’ús de l’eina
Dinàmica: els processos canvien i milloren amb l’ús per millorar els seu rendiment sense que l’eina sigui un obstacle limitant